voor rust in je hoofd

Strand 1000x250

 Artikel 1: voorwaarden toepassing
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen Elysion EFT en haar opdrachtgevers voor het geven van advies en/of over de uitvoer van trainingen, workshops, opleidingen, coaching gesprekken of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke en/of professionele groei.
1.2 In de hierop volgende tekst draagt de naam “Elysion EFT” de volgende betekenis: “ Elysion EFT en de voor de uitvoer van overeengekomen opdrachten door deze organisatie ingeschakelde derden”.
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Elysion EFT deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 2: offertes en overeenkomsten
2.1 Alle door Elysion EFT gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Elysion EFT is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk aan Elysion EFT is bevestigd en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of (als die termijn korter is) minimaal 48 uur vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
2.2 Prijzen in offertes zijn exclusief 21% BTW tenzij anders vermeld en dienen inclusief BTW te worden betaald, tenzij anders aangegeven.
2.3 Naast de voorwaarde in artikel 2.1, is er sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever aan Elysion EFT een schriftelijke opdracht verstrekt voor het geven van advies en/of het opleiden, trainen of coachen van één of meer deelnemers. Zo’n schriftelijke opdracht kent verschillende verschijningsvormen, waaronder een getekende offerte, een getekend contract, een brief, een e-mail of een ingevuld inschrijvings- of aanmeldingsformulier van Elysion EFT. Het is ook mogelijk dat Elysion EFT in overleg met de opdrachtgever een brief stuurt om een mondelinge opdracht te bevestigen.
2.4 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Elysion EFT een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Elysion EFT op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen Elysion EFT de overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
2.5 Als Elysion EFT de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Elysion EFT aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 3: rechten en plichten
3.1 Bij elke overeenkomst tussen Elysion EFT en haar opdrachtgever verplicht Elysion EFT zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van Elysion EFT kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.
3.2 Met elke overeenkomst tussen Elysion EFT en haar opdrachtgever accepteert Elysion EFT een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Elysion EFT zich als leverancier niettemin tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.
3.3 Elysion EFT heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van een met Elysion EFT gesloten overeenkomst. Elysion EFT verplicht zich hierbij om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.
3.4 Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort schietende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
3.5 Als Elysion EFT voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de opdrachtgever of deelnemer(s), is Elysion EFT van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de opdrachtgever of deelnemer(s) nalaten om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen.
3.6 Als de met Elysion EFT gesloten overeenkomst betrekking heeft op het herhaaldelijk leveren van eenzelfde prestatie bij de opdrachtgever, is de met Elysion EFT gesloten overeenkomst van kracht voor de duur van één jaar, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Zo’n overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze verlenging de overeenkomst schriftelijk opzeggen, waarbij partijen op grond van een dergelijke opzegging wederzijds niet tot een schadevergoeding verplicht zijn.

Artikel 4: doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s)
4.1 Trainingen, workshops, opleidingen of andere activiteiten die de vergroting van kennis, inzicht en vaardigheden van mensen tot doel hebben, gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers aanwezig zijn, zoals overeengekomen met de opdrachtgever. Als er onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt Elysion EFT mogelijke alternatieven met de opdrachtgever of deelnemer.
4.2 Elysion EFT plaatst deelnemers in een bepaalde training, workshop, opleiding of andere karakteristieke activiteit van Elysion EFT in de volgorde waarin de aanmelding heeft plaatsgevonden.
4.3 Op sommige van onze programma’s zijn toelatingseisen van toepassing. In zulke gevallen is toelating tot deze programma’s afhankelijk van een schriftelijke of mondelinge toetsing van het niveau van de deelnemer(s).
4.4 Een deelnemer kan zich in overleg met Elysion EFT en de organisatie waar deze persoon toe behoort laten vervangen door een andere deelnemer als de wijziging tenminste 48 uur voor aanvang van de eerste trainingsdag schriftelijk aan Elysion EFT is doorgegeven. Voor vervanging berekent Elysion EFT een bedrag van € 50,= aan administratiekosten door aan de opdrachtgever. Als het gaat om een programma waarop toelatingseisen van toepassing zijn, vervalt de mogelijkheid tot vervanging, tenzij tijdige toetsing organisatorisch haalbaar is. De kosten voor de toetsing van de vervanger worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 5: verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van programma’s
5.1 Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een overeenkomst met Elysion EFT kan alleen schriftelijk plaatsvinden.
5.2 Als een deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een programma op de datum waarop de deelnemer geplaatst is, is er geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen Elysion EFT en haar opdrachtgever ongekort van kracht.
5.3 In het geval van lopende of open programma’s is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst. 5.4 Voor verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang berekent Elysion EFT een bedrag van 75% van het de overeengekomen kosten aan de opdrachtgever door. De overige kosten komen met de verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang te vervallen.
5.5 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen kosten aan Elysion EFT te vergoeden.
5.6 Bij verplaatsing binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht om 50% van de overeengekomen kosten aan Elysion EFT te vergoeden voor de oorspronkelijk besproken data.

Artikel 6: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van maatwerk
6.1 In het geval van trainingen die Elysion EFT voor de opdrachtgever op maat heeft gemaakt is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.
6.2 Als de opdrachtgever binnen acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst een door Elysion EFT op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleiding verplaatst, annuleert, ontbindt of opzegt, brengt Elysion EFT naast een bedrag van € 250,= administratiekosten, de door Elysion EFT gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkelen uitvoeringskosten in rekening bij de opdrachtgever.
6.3 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de afgesproken kosten (omvattende: ontwikkelkosten, cursusgeld en eventuele locatiekosten) aan Elysion EFT te vergoeden.

Artikel 7: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van coaching en andere begeleidingstrajecten en operationele ondersteuning
7.1 Bij annulering of verplaatsing door de opdrachtgever van coaching en/of andere begeleidingstrajecten en/of operationele ondersteuning binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten.
7.2 De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Elysion EFT.

Artikel 8: overmacht
8.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.
8.2 Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
8.3 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk.

Artikel 9: honorarium & betalingsvoorwaarden
9.1 Het honorarium van Elysion EFT bestaat tenzij anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per, door Elysion EFT, gewerkte tijdseenheid.
9.2 Alle door Elysion EFT opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
9.3 Alle door Elysion EFT opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde derden.
9.4 Betalingen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
9.5 Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan Elysion EFT in overleg met de opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen. 9.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen.
9.7 Indien op verzoek van de opdrachtgever door Elysion EFT zo nodig specialistische werkzaamheden in onderaanneming of aan derden moeten worden uitbesteed is er evenwel sprake van mogelijk afwijkende tarieven. In voorkomend geval worden daarover vooraf aparte afspraken gemaakt tussen partijen.
9.8 Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Elysion EFT hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

Artikel 10: overname van personeel
10.1 Het is geen van de in een overeenkomst betrokken partijen toegestaan tijdens de looptijd van de overeenkomst en/of binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen, anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaand mondeling overleg en schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 11: intellectuele eigendom en auteursrechten
11.1 De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer door Elysion EFT aan de opdrachtgever verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.
11.2 Indien auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom berusten op stukken die gebruikt worden bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer van door Elysion EFT aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, is en blijft Elysion EFT voor, tijdens en na de opdracht (behoudens licenties van derden) houder of eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 12: aansprakelijkheid
12.1 Elysion EFT is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Elysion EFT en haar medewerkers.
12.2 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Elysion EFT in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die Elysion EFT bij de opdrachtgever verricht heeft, valt onder deze clausule.
12.3 Wanneer Elysion EFT is gehouden aan vergoeding van door de opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht.
12.4 De totale vergoeding van Elysion EFT aan haar opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan € 10.000,=.
12.5 Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die Elysion EFT uitvoert bij een opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is.

Artikel 13: geheimhouding van vertrouwelijke informatie
13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.2 Als Elysion EFT op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Elysion EFT zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Elysion EFT niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 14: persoonsgegevens
14.1 Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleent de opdrachtgever Elysion EFT bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Elysion EFT beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

Wijlre, mei 2018

 

Wettelijk
ElysionEFT vraagt verschillende persoonlijke gegevens van jou en is wettelijk verplicht je te informeren over wat er met je gegevens wordt gedaan en welke rechten jij hebt m.b.t de gegevens die je verstrekt.

Website
De website www.elysioneft.nl word je ter beschikking gesteld door ElysionEFT (hierna: ElysionEFT), statutair gevestigd te Wijlre en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 63840383. Met betrekking tot de bescherming van jouw privacy geldt het navolgende beleid.

Privacybeleid in het kort
ElysionEFT doet qua privacy gewoon zoals het hoort en precies zoals we zelf ook behandeld willen worden als het gaat om privacy. We verzamelen wèl persoonsgegevens van je, maar zorgen dat die netjes afgeschermd blijven voor derden. Als we contact met je zoeken, vind je altijd een makkelijke mogelijkheid om je af te melden. Dat is eigenlijk alles wat je écht moet weten: we schermen je gegevens af, gaan die nooit delen met derden en je kunt je altijd afmelden, bij elk mailtje. Dat is de korte en begrijpelijke versie van dit privacy statement.

Juridisch
Maar goed, dat is juridisch niet genoeg, dus vind je hieronder nog een uitgebreide versie van onze privacyregels. We hebben geprobeerd om het zo begrijpelijk mogelijk te formuleren. Als je hier nog vragen over hebt, kun je ons altijd mailen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dat is een ‘info’ adres maar er zitten gewoon mensen achter.

Persoonsgegevens bij intake, trajecten, workshops en trainingen
Als je je inschrijft voor één van bovenstaande, vragen we je om je persoonsgegevens. We hoeven niet alles van je te weten, maar alleen wat strikt noodzakelijk is om je deelname zo goed mogelijk te regelen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we nodig hebben en waarom:

 • Voor- en achternaam, zodat we weten dat de plek ècht voor jou gereserveerd is.
 • Geslacht, om je net te kunnen aanspreken.
 • Postadres, dit wordt niet vaak gebruikt, in een enkel geval bezoek ik mensen aan huis -alleen volgens afspraak- en om eventueel fysiek materiaal op te sturen.
 • Telefoonnummer. alleen voor noodgevallen en bij last minute wijzigingen.
 • Vragenformulier, op die manier kan ik me goed voorbereiden, zodat we de tijd effectief kunnen benutten.
 • Gespreksverslag, korte notities, zodat ik weet aan welk thema we die dag werken.
 • Reflectieverslag, om je nog meer te kunnen begeleiden. Op die manier zie je nog meer wat er gebeurt en welke bijdrage dit heeft geleverd aan het bereiken van jouw doel.
 • Feedbackformulier, voor mijn persoonlijke èn zakelijke ontwikkeling, zodat ik je de volgende keer nòg beter van dienst kan zijn.


Verder slaan we vooral de facturatiegegevens van jou of je organisatie op. Soms zijn er PO-nummers of andere bureaucratische bochten die we moeten nemen en dat wil je niet iedere keer moeten uitleggen. We registreren dat netjes (maar gaat over je organisatie en niet over jou als persoon).

Verder gebruiken we jouw e-mailadres voor het volgende:

 • Nieuwsbrieven: Oh nee … geen saaie nieuwsbrief vol ‘producten’! Nou dat doen we bij ElysionEFT dus écht anders. We willen onze email updates zó vet maken dat je ze met een glimlach open klikt. We gaan veel video’s produceren, verzamelen de beste tips en ontwikkelen content waar menige coach jaloers op zou zijn. Tuurlijk: we koppelen ze aan onze programma’s. Het zijn inhoudelijke pareltjes waar je ook iets aan hebt als je nìet naar een evenement komt. 
  We zijn er trots op dat onze e-mails on-ge-lo-fe-lijk goed geopend en gelezen worden. Maar … wil jij ze op een gegeven moment toch niet meer? Onder ELK bericht kun je met één klik uitschrijven, je gegevens worden dan verwijderd uit de e-maillijst.

 • Reviews: Die gebruiken we op twee manieren: om anderen te helpen en om ons te helpen:
  Je kunt andere mensen helpen met jouw review. Door je ervaringen te delen, geef je anderen een nóg beter beeld van een programma. Bij reviews vragen we altijd of we die mogen publiceren en als je dat niet wil, gebruiken we hem alleen intern.
  Je helpt ons met je review om evenementen en programma’s nòg beter te maken. Van een 8 worden we niet blij, vanaf een 9 beginnen we te glimmen. Als je ons een review geeft waar we écht meer van willen weten, mailen/bellen we je, soms alleen al om je te bedanken, of om je tips écht goed te kunnen toepassen.

Wil je je persoonsgegevens inkijken? Je gegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Geen probleem. Laat het ons weten per post of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bepaalde factuurgegevens moeten we blijven bewaren voor de Belastingdienst.

Derden
Je persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld bij activiteiten die strikt noodzakelijk zijn bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten. Als we dat al moeten doen (bijvoorbeeld om naambadges te laten drukken) is alle uitwisseling helemaal ‘privacy waterdicht’ geregeld. Zowel intern -tussen medewerkers- als extern -met leveranciers- zijn daar afspraken over gemaakt die de vertrouwelijkheid garanderen.

Bewaringstermijn
We hanteren hier een hele heldere regel in: we bewaren je gegevens niet langer dan jij wenselijk vindt. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen. Na het bijwonen van onze evenementen krijg je -als je dat wil- ook nog tips over vergelijkbare programma’s. Als je dat niet wil, schrijf je met één klik uit en worden je gegevens verwijderd. Mocht je hierover vragen hebben, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden je de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die je aan ons hebt verstrekt. Stuur ons een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met een verzoek tot inzage, verandering, gegevensoverdraging en verwijdering van je persoonsgegevens.

Klachten
Als we dat in jouw ogen toch niet netjes doen allemaal, hopen we dat je ons dat wil laten weten. Mocht je daarna toch vinden dat we een standje verdienen, dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen van persoonsgegevens
Als deelnemer aan onze programma’s ben jij het bestaansrecht van ElysionEFT. Voor jou doen we wat we doen. We zouden dan ook niet goed snik zijn als we je privacy niet super serieus nemen. 

Ter beveiliging van jouw persoonsgegevens hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We werken alleen met een topleverancier (Mail Chimp voor onze e-maildatabase) die hun gegevensbeveiliging tiptop in orde hebben. 
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Al onze apparatuur is beveiligd met een wachtwoord.


Wijzigingen, vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

ElysionEFT
Burgemeester van Laarstraat 67
6321 CV Wijlre
www.elysioneft.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Laatste update: mei 2018

 

Dit is een saai onderdeel! Je bent gewaarschuwd. Sinds de invoering van de AVG wet is dit een verplicht onderdeel geworden.

Hieronder vind je ons Cookie Statement, een hele lap tekst. In het kort komt het erop neer dat we cookies gebruiken, om onze site goed te laten werken. We doen er verder niets mee.

Tja en wat is eigenlijk een cookie?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Op onze website is een button opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) op sociale netwerken als Facebook. Deze button werkt door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig is. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Je kunt onze cookies natuurlijk ook uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze website niet optimaal werkt

Analytics
Ook maken wij gebruik van Matomo (voorheen Piwik). Matomo is een open source pakket voor webmasters waarmee analytics (bezoekersgegevens en dergelijke) kunnen worden verkregen. Dit programma hebben we zelf geïnstalleerd op onze server. De data blijven geheel onder eigen beheer en er gaan dus geen data naar derden, en al helemaal niet naar Amerikaanse bedrijven (die onder de privacywet in een speciale gevarenzone zitten)

Matomo hamert er op vele punten op dat zij de privacy respecteert en aan de webmaster daar allerlei opties voor biedt. Zo zijn uw gegevens geanonimiseerd en niet te herleiden naar personen. Privacytechnisch zit het dus wel snor met Matomo. Heb je, desondanks, een probleem met deze toepassing, dan zet je natuurlijk deze cookies uit.

Vragen, opmerkingen of suggesties
Als je vragen hebt over onze cookies, kun je altijd contact met ons opnemen:
ElysionEFT
Burgemeester van Laarstraat 67
6321 CV Wijlre
www.elysioneft.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor onze website gebruiken wij cookies. Hierdoor kunnen we je bezoek aan onze website zo prettig en soepel mogelijk laten verlopen.